Over ons

Protestantse Gemeente Zevenhuizen
Hoofddiep 58
9354 AR Zevenhuizen

e-mail: info@pknzevenhuizen.nl

Visie & Missie

De Protestantse Gemeente Zevenhuizen wil een liefdevolle geloofsgemeenschap zijn voor iedereen die zich verbonden weet met de opgestane Heer. De gemeente richt zich op groei in de relatie tot God & tot elkaar, plus haar in dienst in de wereld. Zij wil een toegewijde Bijbelse gemeenschap zijn van gelovigen die zich – bij alle verscheidenheid – één weten in Christus.

Geïnspireerd door de boodschap van de opgestane Heer en de Bijbelse opdracht: ‘Heb God en de naaste lief’, vormen we een gemeente waarin we a) respectvol en liefdevol met elkaar willen omgaan, en b) waarin we met woord en daad omzien naar iedereen die dichtbij en veraf materiële en/of geestelijke nood kent.

Wat wij geloven

Wij geloven in God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze God – Schepper, Verlosser en Vernieuwer van mens, kerk en wereld – spreekt tot ons door de Bijbel. Zijn Woord vormt norm en basis voor heel ons gemeente zijn, voor ons gemeenschappelijk belijden en voor ons persoonlijk geloof. De Heilige Geest rust ons toe voor een christelijk leven. Hij leert ons onze gaven te ontdekken en dienstbaar in te zetten in kerk en wereld. Hij schenkt ons ook het geloof in Jezus Christus als Redder en Heiland.

Kerkenraad

Moderamen

Voorzitter Martin de Jong voorzitter@pknzevenhuizen.nl
Scriba Gea Veldman-Hut scriba@pknzevenhuizen.nl
Namens Diaconie Yolanda Postma-van Beek
Namens Kerkrentmeesters Diana Kobes
Namens Consistorie Marie-Claire van Dijken-Doornbos
Predikant Johan van der Sleen predikant@pknzevenhuizen.nl
06-232 170 02

Diaconie

Voorzitter Yolanda Postma-van Beek
Secretaris Geke Hoekstra-de Boer diaconie@pknzevenhuizen.nl
Penningmeester Vacant
Gea Ausma-Veenhuizen
Hanneke Drent-Kleiker
Pietsje Fokkema-Visser
Grietje Holman-Klaassens
Gina Kamminga-van Dijken

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Diana Kobes
Penningmeester Yktje van der Velde-Oldenburger
Notulist Geke Hoekstra-de Boer kerkrentmeesters@pknzevenhuizen.nl
Henk van der Velde
Rudi Kobes
Jacob Cazemier

Beheer

Koster Rinus van der Wekken koster@pknzevenhuizen.nl
Zaalbeheer Het Anker en de Aula Hanneke Drent-Kleiker zaalbeheer@pknzevenhuizen.nl